ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

McData B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hellevoetsluis
 
AFDELING 1 - ALGEMEEN
 
Artikel 1 - Definities
 
1.1           Onder "McData" wordt in deze voorwaarden verstaan:  McData B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3225 LE) Hellevoetsluis aan de Pascalweg nr. 1 (correspondentieadres: Postbus 427, 3220 AK Hellevoetsluis).
 
1.2           Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van zaken en/of diensten door McData dan wel het verrichten van enige andere prestatie met McData een overeenkomst is aangegaan of te dien einde met McData in onderhandeling is.
 
1.3           Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: McData en Afnemer.
 
1.4           Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en McData tot het leveren van zaken en/of diensten door McData ten behoeve van Afnemer.
 
1.5           Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan: een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 
1.6           Onder "overeenkomst op afstand" wordt in deze voorwaarden verstaan: een overeenkomst tussen McData en een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand zoals bedoeld in art. 7:46a Burgerlijk Wetboek.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
 
2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan - en overeenkomsten met McData.
 
2.2           Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur en op het Internet.
 
2.3           Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
 
2.4           De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.5           Ten aanzien van zaken die McData van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie en/of algemene) voorwaarden ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen McData en Afnemer, indien en voorzover McData zich daarop beroept.
 
2.6           Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
 
2.7           De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 
2.8           Indien McData in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat McData het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 3 - Aanbiedingen
 
3.1           Elk aanbod van McData is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
               
3.2           Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van McData, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geldig zolang de voorraad van McData strekt en geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door McData worden herroepen, zelfs nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.
 
3.3           Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor McData slechts bindend indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
 
3.4           Indien een offerte e.d. van McData niet binnen veertien dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen.
 
Artikel 4 - Overeenkomsten
 
4.1           Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop McData een opdracht van Afnemer schriftelijk of per e-mail bevestigt, dan wel op het moment waarop McData een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 
4.2           Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
 
4.3           Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen- of hulp-)personen van McData binden McData niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire directie van McData zijn bevestigd.
 
4.4           De opdrachtbevestiging van McData wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 
4.5           Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen McData en Afnemer, dan wel tussen McData en derden, voorzover deze betrekking hebben op McData en Afnemer, is McData niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van McData.
 
4.6           Indien McData met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens McData voortvloeien.
 
4.7           McData behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.
 
4.8           McData behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die McData van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft.
 
Indien de overeenkomst door McData op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan McData automatisch een vergoeding  verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van
EUR 250,--. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door McData gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door McData geleden schade vergoeden. Voorzover McData (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan  Afnemer uit welke hoofde dan ook.  
 
4.9           Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met McData voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McData.
 
Artikel 5 - Levering en levertijd
 
5.1           Tengevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten is McData in belangrijke mate afhankelijk van prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, douane-autoriteiten en andere instanties), zodat McData niet kan garanderen dat de overeenkomst volledig en tijdig door haar zal worden nagekomen.
 
5.2           De door McData opgegeven termijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.
 
5.3           Overschrijding door McData van overeengekomen termijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij McData langer dan 30 dagen in verzuim is, na door afnemer in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is McData dan nimmer verschuldigd.
 
5.4           De door McData verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van McData. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
 
5.5           Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra McData deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan McData, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden, in welk geval het bepaalde in artikel 4.8 tweede alinea van toepassing is.
 
Artikel 6 - Prijzen
 
De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding.
 
McData behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging (a) evidente en/of belangrijke onjuistheden in haar prijsopgave te corrigeren en (b) ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop McData in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten met consumenten kan de consument de overeenkomst ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 
Eventuele transportkosten, verzendkosten, opslagkosten, verwijderingsbijdragen, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 7 - Betaling

De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Bij overeenkomsten op afstand kan Afnemer de koopprijs bij vooruitbetaling voldoen of, indien de bestelde zaak of zaken onder rembours geleverd wordt/worden, bij de aflevering in contanten  of op een door de vervoerder te bepalen wijze. Bestellingen boven EUR 2.000,-- worden niet onder rembours geleverd.
 
Afnemer zal de betaling van de vergoeding aan McData niet opschorten of verrekenen.
Betalingen kunnen uitsluitend geschieden op de door McData aangegeven manieren. Niet contante betalingen zullen geschieden op een door McData aan te wijzen bank- of girorekening.
 
Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
 
McData kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via de Internetsite van McData en/of schriftelijk aan Afnemer worden medegedeeld.
Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien McData in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van McData direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door McData gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.
Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan McData haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.8 tweede alinea van toepassing is.
 
 
Artikel 8 - Aanvullingen en wijzigingen

Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden McData slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Overeenkomsten op afstand kunnen niet worden gewijzigd.
Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van McData als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop McData geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.
- Aanbetaling en zekerheidstelling

McData kan steeds, alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van Afnemer verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een voorschot.
Afnemer zal het voorschot binnen de verlangde termijn voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Afnemer in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Afnemer met het stellen van zekerheid in verzuim is, kan McData haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval artikel 4.8 tweede alinea van toepassing is.
Artikel 10 - Gegevens Afnemer

10.1         De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in  bestanden van Mc Data. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.
 
10.2         Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van McData. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
 
11.1         McData neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren zaken of prestaties in strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien niettemin aan McData het verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal McData, onverminderd de in artikelen 14, 15, 16, 18, 19 en 20 vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de kosten terugnemen, of zorg dragen dat Afnemer de geleverde zaak of een gelijkwaardige zaak of prestatie, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits Afnemer McData tijdig waarschuwt en onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal Afnemer tegen McData geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.
 
11.2         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt McData de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, software en andere geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van McData en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer zal deze zaken op eerste verzoek aan McData terugsturen.
 
11.3         In geval van overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde verbeurt Afnemer een boete van EUR 10.000,-- voor iedere overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die McData geldend kan maken, bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en aanspraak te maken op schadevergoeding.
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

McData behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die McData op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens McData.
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren, in- of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van McData bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die McData uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).
 
Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van McData  bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico's verzekeren. Afnemer machtigt hierbij McData om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van McData jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens McData tekortschiet of McData goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag McData de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 
Artikel 13 - Software
 
13.1         Alle software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentieovereenkomst(en) en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Deze licentieovereenkomsten en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden verzonden samen met de software.
 
13.2         Afnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat de door haar bestelde software geschikt is voor haar behoeften, en compatibel is met haar bestaande systemen en praktijk.
 
Artikel 14 - Retentierecht en pandrecht
 
14.1         McData mag, tot het moment waarop Afnemer al haar verplichtingen jegens McData is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van Afnemer zaken, documenten en gelden waarover McData in het kader van haar overeenkomsten met Afnemer de beschikking krijgt, vasthouden.
 
14.2         Alle zaken, documenten en gelden die McData uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Afnemer heeft of zal krijgen.
 
14.3         McData kan de haar in de leden 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Afnemer nog verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten, al dan niet met groepsmaatschappijen.
Artikel 15 - Klachten

15.1         Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
 
15.2         Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 5 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij McData worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
15.3         Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan McData redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt, Afnemer het geleverde, aanpast, doorlevert, dan wel niet ter beschikking van McData houdt.
 
15.4         Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, jaartallen, e.d.
15.5         McData is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens McData, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
 
15.6         Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal McData na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan McData overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van McData.
 
15.7         Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is McData gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van McData.
 
15.8         Overeenkomsten op afstand kunnen binnen zeven dagen na levering door Afnemer zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Indien Afnemer daartoe overgaat en de zaak, de originele verpakking en bijgeleverde accessoires ongebruikt zonder schade aan McData retour heeft gezonden en door McData zijn ontvangen, zal McData binnen dertig dagen de door Afnemer betaalde koopprijs aan Afnemer terugbetalen.
 
15.9         Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet voor overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op software en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling  ("seal") van de verpakking is verbroken.
 
Artikel 16 - Retourzendingen

16.1         Retourzendingen aan McData zijn, tenzij artikel 15.8 van toepassing is, slechts toegestaan met toestemming van McData.
16.2         Retourzendingen aan McData geschieden voor rekening en risico van Afnemer.
16.3         McData is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
16.4         Slaat McData de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.
 
Artikel 17 - Export
 
17.1          Leveringen vinden uitsluitend in Nederland plaats.
 
17.2         Afnemer zal aan alle (Export)wetten te voldoen. Afnemer zal (i) geen Producten exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat Afnemer eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. Afnemer garandeert dat zij zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene is van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.
 
Artikel 18 - Aansprakelijkheid

18.1         Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is McData, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. McData is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren of een zaak of dienst van dezelfde of vergelijkbare soort, dan wel indien dat redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
18.2         Iedere aansprakelijkheid van McData is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 
                Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door McData voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
18.3         Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is McData voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens McData aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 
18.4         Indien McData bij de installatie en/of de montage en/of het bedrijfsgereed maken van zaken behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt dat steeds geheel voor risico van Afnemer.
 
18.5         McData is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan McData heeft gemeld.
18.6         McData bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
18.7         Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele
                (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
Artikel 19 - Vrijwaring

Afnemer zal McData volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op McData zou kunnen rusten met betrekking tot door McData geleverde zaken of verrichte diensten, voorzover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op McData rust.
Artikel 20 - Overmacht

20.1         Onder overmacht ("niet-toerekenbare tekortkoming") wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van McData kan worden verlangd.
20.2         Onder overmacht van McData wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van McData, brand, sabotage,  overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij McData, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie ("toerekenbare tekortkoming") door hulppersonen van McData of Afnemer, waardoor McData haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
20.3         Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan McData de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat McData 60 dagen na schriftelijke ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is McData geen schadevergoeding verschuldigd.
20.4         McData kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
20.5         McData kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
Artikel 21 - Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

21.1         Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
21.2         De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
21.3         Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van McData, bij uitsluiting worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam (voorzover de geschillen behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank ("procureurszaken").
21.4          De taal van de procesvoering is de Nederlandse.
 
Artikel 21 - Aanduiding
 
De aanduiding van een kopje bij enig artikel uit deze algemene voorwaarden beperkt op geen enkele wijze de inhoud of omvang van de rechten en verplichtingen van partijen en geschiedt geheel vrijblijvend.
 
 
*-*-*